4 sierpnia 2022

Mały Pomysł Wielka Firma

O biznesie i o życiu

Księgowość dla nowych spółek z o.o.

 

Każde przedsiębiorstwo powinno mieć w odpowiedni sposób prowadzoną księgowość. Sposoby prowadzenia księgowości przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulowane są przez ustawę z dnia 29 września 1994 roku. Zawarte są tam między innymi informacje dotyczące tego, że tego rodzaju przedsiębiorstwo powinno prowadzić pełną księgowość. Powinna ona zawierać zapisy wszystkich minionych wydarzeń finansowych, które zdarzyły się w tego rodzaju podmiocie, ponieważ jest to bardzo potrzebne do jej rozliczania.

Na czym polega pełna księgowość?
Pełna księgowość dla spółki prowadzona w każdym przedsiębiorstwie bardzo się różni od jej uproszczonych form, wśród których można wymienić na przykład kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, a także podatkową księgę przychodów oraz rozchodów. W pełnej księgowości w księgach rachunkowych musi być ewidencjonowana każda złotówka, która została przyjęta lub wydana przez firmę. Jest to bardzo istotne podczas rozliczania jej działalności. Dlatego swoje odzwierciedlenie na kontach muszą mieć wszystkie operacje finansowe, wystawione i otrzymane faktury, a także wszystkie otrzymane i wydatkowane płatności. Pełną księgowość przedsiębiorca może prowadzić samodzielnie, o ile jest do tego w odpowiedni sposób przygotowany pod względem merytorycznym. Pełna księgowość pełna jest zawiłych przepisów, dlatego najlepiej, aby prowadziło ją doświadczone biuro rachunkowe. Dzięki temu przedsiębiorstwo może mieć pewność, że będzie przeprowadzone to w poprawny sposób, a także że nic nie zostało pominięte w tym procesie.

Sprawozdanie finansowe
Istotnym elementem funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest także konieczność sporządzania odpowiednich sprawozdań finansowych. W ich składzie może wyróżnić następujące elementy:
– rachunek zysków i strat, czyli klasyfikację wszystkich operacji finansowych, które zostały wykonane przez dane przedsiębiorstwo w określonym czasie,
– bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów firmy, których celem jest rzetelne przedstawienie majątku posiadanego przez dane przedsiębiorstwo,
– informacja dodatkowa, która zawiera wszystkie pozostałe niezbędne dane, jakie mogą być pomocne podczas analizowania sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie finansowe jest bardzo istotne podczas działalności każdej firmy, ponieważ stanowi ono pewnego rodzaju podsumowanie wszystkich operacji, które wydarzyły się w przedsiębiorstwie w określonym czasie, najczęściej w danym roku. Na podstawie sprawozdania finansowego można wycenić, ile jest warta dana firma na rynku.